Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT VIÊN CHỨC

PHÒNG GD&ĐT ĐẠ TEH          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS QUỐC OAI                          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.
        Số: 06/QĐ-THCSQO                                      Quốc Oai, ngày 25 tháng 01 năm 2011.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS QUỐC OAI
Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 04 năm 2003;
             Căn cứ nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/03/2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức và Thông tư số: 03/2006/TT-BNV ngày 08/02/2006 của Bộ nội vụ về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 35/2005//NĐ-CP;
             Căn cứ vào Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Lâm Đồng về việc Ban hành quy định “Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức Tỉnh Lâm Đồng;
            Căn cứ vào biên bản họp xét kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Hội đồng kỷ luật trường THCS Quốc Oai;
            Theo đề nghị của Hội đồng kỷ luật trường THCS Quốc Oai,

QUYẾT ĐỊNH
         
Điều 1. Nay xử lý kỷ luật ông Đoàn Thế Thiên – Giáo viên trường THCS Quốc Oai.
- Bằng hình thức: KHIỂN TRÁCH
- Lý do: Vi phạm qui chế chuyên môn nhiều lần làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, thiếu tinh thần tự học, ý thức tổ chức kỷ luật kém.
Điều 2. Giao cho Hội đồng kỷ luật và tổ trưởng các tổ Hóa- Sinh, Tổ Văn phòng trường THCS Quốc Oai công bố quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày đã ký.
Phó Hiệu trưởng trường THCS Quốc Oai, Bộ phận Tài vụ, Tổ trưởng Tổ Hóa – Sinh, Tổ trưởng Tổ Văn Phòng và Ông Đoàn Thế Thiên có trách nhiệm thi hành quyết định này./.
    HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như điều 3; Lưu HSCC;
- Lưu HS Kỷ luật;
- Lưu: VT.